Keliautojų būrys "Vedlys"
Gerbk save, šalia esantį ir aplinką kurioje esi !


Pagrindinis būrio tikslas – tenktinti viešiuosius interesus, vykdant darbą su jaunimu, neformaliojo švietimo, visuomeninę, kultūrinę, socialinės pagalbos teikimo, laisvalaikio užimtumo veiklą.

Plėtoti turizmą kaip pasaulio pažinimo, efektyvaus poilsio, žmogaus rekreacinių poreikių tenkinimo priemonę, skiriant prioritetą aktyviom keliavimo formoms, padedančioms ugdyti sveiką, ištvermingą, aukštos dorovinės kultūros žmogų – Lietuvos patriotą.

Ugdyti jaunimo ir keliautojų meilę gimtajam kraštui, nukreipiant juos gamtosaugos ir kraštotyros darbui, siekti, kad turizmas tarnautų dvasiniam Lietuvos atgimimui.

Skiepyti patriotiškumą, pilietiškumą, istorines tradicijas, užtikrinant prasmingą ir turiningą laisvalaikio praleidimą, pagarbą gamtos ir kultūros paveldui, gamtinei bei gyvenamajai aplinkai, puoselėjant turistines žygeivystės tradicijas.

Padėti jaunam žmogui formuoti savo fizinius, protinius, dvasinius gebėjimus, juos pritaikyti ne tik gamtoje, bet ir praktiniame visuomenės gyvenime.

Skatinti jaunus žmonės domėtis turizmu, žygeivyste, kaip universalia sveikatingumo veikla. Formuoti supratimą apie turizmą kaip apie vieną iš savisaugos ir saviauklos priemonių.

Siekti, kad mokiniai ugdytų estetinę nuovoką ir dailės raiškos gebėjimus, dvasiškai augtų ir įgytų kultūrinės kompetencijos pagrindus.

Mokyti išlikimo gamtoje pagrindų, suteikiant teorinių žinių ir praktines galimybes tobulėti savarankiškai ateityje.

Suteikti galimybę jaunai asmenybei suprasti žmogaus keliavimo naudą, prasmę, svarbą gamtos ir civilizacinėje erdvėje.

Siekti ir ugdyti įvairiapusišką, socialiai laimingą, ekologiškai mąstančią, dorą asmenybę, gebančią pažinti jį supančią aplinką, reikšti savo mintis, idėjas įvairiais raiškos būdais.

Suburti švietimo įstaigų neformalaus ugdymo turistų, sporto, sveikatingumo, menų būrelių narius į vieningą būrį siekiant tikslų.

Atstovauti būrio narių interesams ir juos ginti.

Koordinuoti savo narių veiklą.

Konsultuoti jaunimą jam rūpimais laisvalaikio užimtumo, dalyvavimo aktyvioje veikloje galimybių ir kitais klausimais.


Nevyriausybinė organizacija, asociacija

VYKDANT darbą su jaunimu ugdo sąmoningą, pilietišką, patriotišką, brandžią, kultūringą ir kūrybingą asmenybę, gebančią atsakingai ir kūrybiškai spręsti savo problemas ir aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime, taip pat plėtoti jauno žmogaus socialinės kompetencija.

UGDO patriotiškumą, pilietiškumą, istorines tradicijas, užtikrina prasmingą ir turiningą laisvalaikio praleidimą, pagarbą gamtos ir kultūros paveldui, gamtinei bei gyvenamajai aplinkai, puoselėja turistines žygeivystės tradicijas.

SKATINA mokinius domėtis turizmu, žygeivyste, kaip universalia sveikatingumo veikla. Formuoja supratimą apie turizmą kaip apie vieną iš savisaugos ir saviauklos priemonių.

MOKO išlikimo gamtoje pagrindų, suteikiant teorinių žinių ir praktines galimybes tobulėti savarankiškai ateityje.

SUTEIKIA galimybę jaunai asmenybei suprasti žmogaus keliavimo naudą, prasmę, svarbą gamtos ir civilizacijos erdvėje.

Užsiėmimų metu supažindinama su išgyvenimo gamtoje samprata, išlikimo galimybėmis, esama patirtimi, priemonėmis, būdais. Pateikiama esminė informacija apie pirmąją pagalbą, ugnies, įvairių medžiagų panaudojimą. Praktiniai užsiėmimai vykdomi vasaros stovyklos metu, žygiuose, visų metų laikais, varžybose, turistiniuose raliuose.

 
 
 
 
Parašykite
Paskambinkite